משחה ספידו הבינלאומי בכנרת 2016

14/10/2016 - 15/10/2016

תקנון

תקנון [לשימוש באתר אירועים של קבוצת בן דרור]
 
אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה לפני שימוש באתר. שימושך באתר ו/או ביצוע הזמנה ו/או רישום בו כפופים לתנאי התקנון ומהווים הסכמה ללא סייגים לכל תנאיו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 
1. כללי

1.1. אתר האינטרנט "קבוצת בן דרור - אירועים" (להלן: "האתר") פותח ומופעל ע"י חברת פלג ניל בע"מ (להלן: "החברה"), והוא משמש להרשמה של משתתפים לאירועי ספורט שונים המתקיימים בארץ (להלן: "האירוע" ו/או "האירועים").

1.2. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות, והוא מכוון לזכר ונקבה.

1.3. בתקנון זה יחיד, משמעו גם רבים, על פי העניין.

1.4. בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא (להלן: "המשתמש").

2. מסירת פרטים

2.1. טרם ביצוע ההרשמה לאירוע (להלן: "ההרשמה") הינך נדרש תחילה למסור פרטים אישיים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה, טלפון קווי ונייד, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

2.2 במסירת הפרטים כאמור בסעיף 2.1 לעיל, ובפרט כתובת הדואר האלקטרוני, המשתמש נותן לחברה ו/או מי מטעמה אישור לשלוח אליו חומר פרסומי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת עד לקבלת הודעה בכתב של המשתמש אודות אי רצונו בקבלת הפרסום האמור.

2.3. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

3. אופן ההרשמה לאירוע באתר

3.1. לצורך ביצוע ההרשמה, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה (להלן: "ההצעה"), בכפוף לחתימת המשתמש על טופס הצהרת בריאות. לאחר ביצוע ההרשמה רשאית החברה לקבל את ההצעה או לדחות אותה, ורק קבלת אישור מהחברה בדואר אלקטרוני תחשב כאישור בדבר קבלת ההצעה.

3.2. אתר זה הינו אתר ישראלי והתשלום בו מתבצע בשקלים חדשים בלבד. עמלת המרה של מטבע זר, אם וככל שתהא, תשולם על חשבון המשתמש בלבד.

3.3. לצורך ביצוע ההרשמה חייב המשתמש למסור פרטי כרטיס האשראי לחיוב.

3.4. במידה וההרשמה אושרה על ידי החברה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי וחיוב כרטיס האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההרשמה אושרה או נדחתה. כמו כן, למשתמש יישלח אישור בדואר אלקטרוני בדבר אישור ההזמנה. כל נרשם יקבל מספר הרשמה ייחודי לו.

3.5. אם לא יתקבל אישור ע"י חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. במצב כזה תהיה החברה רשאית לבטל את ההרשמה.

3.6. ההרשמה תחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי על חיוב כרטיס האשראי ומסירת הודעה מתאימה למשתמש ("להלן: ההזמנה").

3.7. חשבונית מס בגין ביצוע ההרשמה תוצא על שם מבצעה ההזמנה אם לא הוזן שדה "שם עבור הקבלה" .

4. מועדי הרשמה

4.1. ניתן לבצע ההרשמה באתר בכל ימות השבוע, 24 שעות ביממה, עד לסגירת ההרשמה.

5. כשרות להשתמש באתר

5.1. רשאי להשתתף אדם אשר עונה לתנאים המצטברים המפורטים להלן:

5.2. בהזמנה שנעשית על ידי משתמש בתחומי מדינת ישראל:

5.2.1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

5.2.2. הוא בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

5.2.3. הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

5.2.4. הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני.

5.3. בהזמנה שנעשית על ידי משתמש מחוץ לתחומי מדינת ישראל:

5.3.1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות על פי חוקי המדינה שבה הוא מתגורר. במידה והמשתמש קטין (על פי חוקי מדינתו) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

5.3.2. הוא בעל כרטיס אשראי בינלאומי תקף.

5.3.3. הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני.

6. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש ואבטחת מידע

6.1. כדי לבצע הרשמה באתר יש להזין פרטים כמפורט בסעיף 2.1 לתקנון זה (להלן: "המידע").

6.2. המידע הנ"ל יישמר במאגר מידע וישמש לצורך ביצוע ההרשמה. מעבר לשימוש הנ"ל החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תעשה שימוש במידע ותאפשר גישה אליו רק לצורך השירות הניתן על ידה ובכפוף לאמור בתקנון זה.

6.3. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן. האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, והנתונים המועברים בו מוצפנים בטכנולוגיית SSL המאפשרת קידוד הפרטים המועברים ופיענוחם רק על ידי הגורמים המורשים. על אף האמור לעיל, אם יאבד או אם יעשה במידע שימוש לא מורשה, וזאת עקב נסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או עקב כוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לכל אדם אחר.

6.4. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד.

6.5. החברה רשאית לפנות למשתמש בדואר אלקטרוני, בעניין מידע בדבר מבצעים, פרסומות וכיו''ב, אלא אם המשתמש ציין בפני החברה כי הוא אינו מעוניין בכך.

6.6. החברה לא תעביר פרטים אישיים של המשתמש לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

6.6.1. המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.

6.6.2. המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לסייע לביצוע מעשה כזה.

6.6.3. המשתמש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם החברה או מי מטעמה;

6.6.4. ניתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש;

6.6.5. בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין החברה, אם וככל שיהיו.

7. קניין רוחני

7.1. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, היישומים, קוד התכנות, קבצי הגרפיקה, התמונות, העיצובים, הטקסטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, הינם קניינה של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.

7.2. שם החברה, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.

7.3. אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה. אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.

8. תנאי השתתפות באירוע:

8.1. כתנאי להרשמה, יחתום המשתמש במסלול התחרותי במסלולים 3 ק"מ, 1.5 ק"מ ו-500 מטר / לא תחרותי על טופס הצהרת בריאות, בנוסח המפורט להלן:

8.1.1. הריני להצהיר בזאת כי:

8.1.1.1. בריאותי תקינה וכי אני במצב פיזי טוב וכי אינני סובל מבעיות בריאותיו ו/או רפואיות כלשהן ו/או העלולות להתעורר כתוצאה מהשתתפותי באירוע וכי השתתפות כאמור לא תפגע בבריאותי, בטחוני, נוחיותי או מצבי הפיזי.

8.1.1.2. מצבי הגופני כשיר לאירוע וכי התאמנתי כיאות לקראתו.

8.1.1.3. ההשתתפות באירועים הינה באחריותי הבלעדית וכי ידוע לי כי החברה, הוועדה המארגנת,  המועצה, או כל גוף אחר הקשור לאירוע לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם האירוע, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהוא.

8.1.1.4. הורה של משתתף באירוע אשר הינו מתחת לגיל 18 מחויב לחתום כי הוא מאשר את השתתפות ילדו.

8.1.1.5 אני החתום/ה מטה נותן/ת בזה אישור למארגנים וכל הגופים הקשורים באירוע למסור מידע רפואי אודותי הן בעל פה והן בכתב.

8.1.1.6 הריני משחרר/ת ופוטר/ת בזאת את כל המוסדות, הגופים, לרבות הרופאים, והצוות הפרארפואי מחובת השמירה על הסודיות הרפואית בכל הקשור למצב בריאותי מהעבר ו/או אירוע הקשור בבריאותי מכל סוג שהוא. אין ולא תהיה לי כל טענה או תביעה מסוג כלשהו למסירת המידה האמור.

8.2 הנני מאשר/ת לשלוח לי דיוור על האירועים הבאים

8.3 משתתף במסלול התחרותיים מעל גיל 22 חבר איגוד השחייה או מעל גיל 30 שאינו חבר איגוד השחייה נדרש להציג בדיקת כשירות רפואית על פי חוק הספורט וביטוח תאונות אישיות (תקף לכל התחרותיים) כתנאי להשתתפותו. את האישורים יש לשלוח למארגנים לפני האירוע ולהציגם גם ביום האירוע.

9. מדיניות ביטולים

9.1. לצורך ביטול הרשמה יש לפנות לקבוצת בן-דרור במייל בלבד  info@bdg-events.co.il ובפנייה יש לציין שם מלא ומספר ההרשמה.

9.2. במקרה ונפלה טעות, בין אם במחיר או בתיאור ההרשמה לאירוע, לא תחייב טעות זו את החברה. במקרה כזה המשתמש יהיה רשאי לבצע את ההזמנה אלמלא הטעות, אם וככל הניתן, או לבטל את ההזמנה ללא תשלום דמי ביטול.

9.3. דמי ביטול:

 דמי ביטול הרשמה לאירוע:
 9.3.1. במידה וביטול ההרשמה יעשה עד יום רביעי 12.10.16 בשעה 12:00 בצהריים - יוחזרו דמי הרישום בניכוי 20 ש"ח

 9.3.2. במידה וביטול ההרשמה יעשה מיום חמישי 12.10.16 בשעה 12:00 עד תחילת האירוע יוחזרו 50% מדמי הרישום.

 9.3.3. במידה וביטול ההרשמה יעשה מתחילת האירוע והלאה לא יוחזרו דמי הרישום.

9.4. החברה תהא רשאית לבטל את ההרשמה ו/או את ההזמנה:

9.4.1. אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוען.

9.4.2. במקרה של כוח עליון המונע את ביצוען באתר ו/או את האירוע עצמו.

9.4.3. אם יתברר לחברה כי הן לוו בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו.

9.4.4. במקרה שהפרטים שיועברו על ידי המשתמש יתבררו כשגויים, בין אם כתוצאה מהקלדה שגויה ובין אם מכל סיבה אחרת, החברה תהא רשאית לבטלן ו/או לקבלן עם תיקון השגיאה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

9.4.5. אם יתברר לחברה כי המשתמש עשוי למכור אותן ו/או מכר אותן בפועל לצד ג' ו/או סחר או יסחור בהן.

9.5. הודעה על ביטול ההזמנה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אותה ציין המשתמש בעת ההרשמה.

9.6. אם לאחר ביצוע ההזמנה התברר כי האירוע בוטל מכל סיבה שהיא, תהא רשאית החברה לבטל את ההרשמה.

10. תנאים נוספים 

10.1.החברה תהא רשאית להשתמש בצילומים של כל משתמש ו/או המשתתף באירועים, במהלך האירוע לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.

10.2.החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר ומובילים לאתרים אחרים או לתקינות הקישור.

10.3.החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או רישום ו/או הזמנה באמצעות האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריות החברה בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של המשתמש.

10.4.רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10.5.כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, ככל שחל מע"מ עליהם על פי הדין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

10.6.פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך בתל אביב, יהא בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בו.

10.7.תקנון זה כפוף לשינויים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

11. שירות לקוחות

11.1.במידה ויש למשתמש שאלות לגבי האירועים ו/או השירותים ו/או המוצגים באתר ו/או שאלות הנוגעות לתהליך הרכישה ולמוצרים באתר, המשתמש מוזמן ליצור קשר עם החברה באמצעות פרטי החברה המופיעים בעמוד "צור קשר" באתר זה.